PROBIO <br> VI SINH ĐƯỜNG RUỘT
PROBIO
VI SINH ĐƯỜNG RUỘT

MEN TIÊU HÓA ĐẬM ĐẶC THÀNH PHẦN: trong mỗi kg PROBIO có chứa: Bacillus Subtilis …………………….. 2 x 10¹² CFU Bacillus Cogulans ………………….. 6 x 10¹⁰ CFU Bacillus Lichenformis …………….. 6 x 10¹¹ CFU Saccharomyces Cerevisiae …….. 1 x 10¹² … Continued

not rated Đọc tiếp