NO2 BZT
NO2 BZT

VI SINH DẠNG HẠT LOẠI BỎ KHÍ ĐỘC – XỬ LÝ DÁY AO Thành phần: trong 1 kg chứa: Bacillus Subtilis ………… 3 x 10¹² CFU Bacillus Lichenformis … 3 x 10¹² CFU Nitrosomonas ………….. 2 x 10¹¹ CFU Nitrobacter … Continued

not rated Đọc tiếp