BIO GOLD <br> VI SINH KHỬ PHÈN
BIO GOLD
VI SINH KHỬ PHÈN

MEN TIÊU HÓA ĐẬM ĐẶC THÀNH PHẦN: Bacillus spp 3 x 10⁹ cfu/g Thiobacillus sp 3 x 10⁹ cfu/g CÔNG DỤNG: – Giúp ao nuôi loại bỏ hoàn toàn lượng phèn đỏ trong ao. – Phân hủy chất thải hữu … Continued

not rated Đọc tiếp