POLYMER

Mô tả

POLYMER – CHẤT TRỢ LẮNG

Ứng dụng chính
PAM là chất trợ lắng cho quá trình kết lắng các loại bùn, rác, nước thải…

Liều dùng: 1kg/4.000m3 nước