Lắng Tụ Nhật

Mô tả

Lắng tụ Nhật – ACCOFLOC A115

Kết dính các chất hữu cơ xuống bên dưới đáy bể, hồ.